راهنمای نویسندگان

 

 

جهت دانلود فایل "فرمت مقاله" اینجا کلیک کنید.

(فایل اصلی مقالات باید در هر دو فرمت docx و pdf ارسال شود و هر دو فایل حتما باید بدون نام و اطلاعات مربوط به نویسندگان باشد. بعلاوه یک فایل حاوی مشخصات نویسندگان ارسال شود.)

(فایل اصلی مقاله را بصورت pdf، بعنوان فایل های تکمیلی/اضافی ارسال نمایید.)

جهت دانلود "فایل چکیده مبسوط" اینجا کلیک کنید.

(برای ارسال اولیه مقالات نیازی به چکیده مبسوط نیست. ارسال چکیده مبسوط بعد از پذیرش اولیه مقاله درخواست می شود.)

طبق دستورالعمل وزارت عتف نویسندگان ملزم به تکمیل فرم های "تعارض منافع" و "تعهدنامه" می باشند خواهشمند است در هنگام ارسال مقاله فایل های مربوطه را به صورت فایل تکمیلی ارسال فرمایید.

فرم " تعهدنامه"

 فرم" تعارض منافع "