اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عرفان خسرویان

مهندسی هوا و فضا عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور/رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

b.net407gmail.com
021-42350100
0000-0002-7239-2985

سردبیر

محمود شریعتی

مهندسی مکانیک استاد / دانشگاه فردوسی مشهد

mshariati44.profcms.um.ac.ir/
mshariati44um.ac.ir
0000-0001-8742-2975

h-index: 27  

اعضای هیات تحریریه

محسن حداد سبزوار

مهندسی متالورژی و مواد استاد / دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/haddadm/
haddadmum.ac.ir
0000-0003-3787-5663

h-index: 22  

اصغر برادران رحیمی

مهندسی مکانیک استاد / دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~rahimiab
rahimiabum.ac.ir
0000-0002-5972-4965

h-index: 20  

محمد جواد مغربی

مهندسی مکانیک استاد / دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~mjmaghrebi
mjmaghrebium.ac.ir
0000-0002-3431-0694

h-index: 17  

محمود موسوی مشهدی

مهندسی مکانیک استاد / دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mmosavi
mmosaviut.ac.ir

h-index: 31  

اکبر جعفری

مهندسی مکانیک دانشیار / دانشگاه فنی و حرفه ای

a_jafaritvu.ac.ir
0000-0003-0815-9115

اسماعیل لگزیان

مهندسی مکانیک دانشیار / دانشگاه حکیم سبزواری

e.lakzianhsu.ac.ir

علیرضا فتحی

مهندسی مکانیک دانشیار / دانشگاه فردوسی مشهد

profs.um.ac.ir/a.fathi
a.fathium.ac.ir
0000-0002-2909-144X

h-index: ۲۱  

کریم علی اکبری

مهندسی مکانیک دانشیار / دانشگاه فنی و حرفه ای

karim-aliakbaritvu.ac.ir
0000-0002-0821-6610

مجتبی معصوم نژاد

مهندسی مکانیک دانشیار / دانشگاه فنی و حرفه ای

mmasomnezhadtvu.ac.ir
09111355717

اعضای هیات تحریریه بین المللی

اکبر آفاقی خطیبی

مهندسی مکانیک دانشیار / دانشگاه RMIT

akbar.afaghikhatibirmit.edu.au
+61 3 9925 6105
0000-0002-1036-7290

امید ماهیان

مهندسی مکانیک استاد / دانشگاه شیان جیائوتونگ چین

o.mahianimperial.ac.uk

h-index: 70  

ناصر لشکریان آزاد

مهندسی مکانیک دانشیار / دانشگاه واترلو (UW)، کانادا

uwaterloo.ca/automation-intelligent-systems-group/
nlashgarianazaduwaterloo.ca

مدیر اجرایی

طیبه جلالی

مدیریت رئیس اداره اسناد و امور کتابخانه / دانشگاه فنی و حرفه ای - دانشکده فنی منتظری مشهد

tjalalitvu.ac.ir
09399520147
0000-0002-3156-9860

مدیر وب سایت

حمیده سادات سیدحسینی

مهندسی نرم افزار کامپیوتر کارشناس مسئول پژوهش / دانشگاه فنی و حرفه ای - دانشکده فنی شهید منتظری مشهد

hsseydhoseinitvu.ac.ir
05138709433