تحلیل عددی اندرکنش سیال خون در رگ با دیواره انعطاف پذیر

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران

چکیده

سکته قلبی و مغزی دلیل اصلی مرگ و میر در دنیا محسوب می شود. اغلب علت این مسئله گرفتگی رگ ها می‌باشد. هدف از این تحقیق، تحلیل جریان درون رگ با اثرات گرفتگی می‌باشد. در این مطالعه جریان ناپایا بوده و همچنین قبل از ورود کاملاً توسعه ‌یافته می‌باشد. بعد از تحلیل چند مدل مختلف، مدل کارو برای شبیه سازی سیال غیرنیوتنی خون در نظر گرفته شده است. در ادامه پژوهش، مدل گرفتگی رگ با اندازه‌های مختلف گرفتگی تحلیل شده است. در حالتی که خروجی رگ دارای تنگ شدگی باشد این افزایش سرعت بیشتر شده و تا 12 درصد افزایش سرعت در ناحیه دو راهی مشاهده می شود. هر چند نرم افزار توانایی شبیه ‌سازی پارگی را ندارد اما قدرت آستانه تحمل فشار بافت دیواره نشان دهنده این مطلب است که تا 50 درصد قطر گرفتگی قابل تحمل است. مقادیر فشار در رگ با گرفتگی 80 درصد قطر داخلی و خروجی تنگ شده نشان دهنده ناهمگونی فشار و سرعت با شدت زیاد در داخل رگ است که موجب می‌گردد در نواحی نزدیک گرفتگی مقادیر تنش برشی زیاد شود و جریان، دیواره رگ را تحت فشار قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Analysis of Blood Interaction in a Vessel with a Flexible Wall

نویسندگان [English]

  • Naser Kordani 1
  • hasan khodayari 2
  • Rasool Mohammadi Abokheili 1
1 Department of mechanical engineering, Faculty of engineering and technology, University of mazandaran, Babolsar, Iran
2 Department of mechanical engineering, Faculty of engineering and thecnology, Nour islamic azad university, Nour, Iran
چکیده [English]

Heart attack and stroke are the leading causes of death in the world. Often the main reason for this phenomenon is the clogging of arteries. This project aims is analyzing the flow in the artery-clogging effects. In the present study unsteady flow and flow also developed before is completely eroded. After parsing several different models, the Careau model for the simulation of non-Newtonian fluid in the blood is considered. The following research vessels of different sizes Eclipse model is analyzed. In the case where the output is narrowing the vessels have been strongly accelerating and up to 12% faster dilemma can be seen. However, the software cannot simulate tear, but the power of the threshold of bearing pressure on the wall tissue suggests that up to 50 percent of the eclipse diameter is tolerable. Pressure values in the vessels by flooded 80 percent of the inner diameter with Eclipse reflects the diversity of pressure and speed with high intensity within the veins that causes in areas near Eclipse values of shear stress to considerably increase the flow, vessel wall under pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Newtonian Fluid
  • CAREUA Model
  • Numerical Analysis
  • ANSYS
  • Blood