اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز:

  • کمک به رشد و آگاهی عمومی در زمینه‌های فنی و مهندسی
  • معرفی‌ دستاوردهای‌ جدید پژوهشی‌ و فناوری و ایجاد زمینه‌ تبادل‌ اندیشه‌
  • ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ صاحب نظران‌، کارشناسان‌ و علاقه‌مندان‌
  • ایجاد زمینة‌ همکاری‌ بیشتر بین‌ پژوهشگران‌ داخل‌ و خارج‌ کشور
  • کمک‌ به‌ ایجاد ارتباط‌ بین‌ مراکز آموزشی‌، علمی‌، تحقیقاتی‌ و همچنین‌ میان‌ پژوهشگران‌ و کارشناسان‌ در حوزه خدمات فنی و مهندسی به‌ منظور انتقال‌ و تبادل‌ آموخته‌ها و تجربیات‌ و کسب‌ دستاوردهای‌ تازه‌ علمی
  • کمک‌ به‌ مسأله‌یابی‌ و حل‌ مسائل‌ علمی - فنی‌ در ارتباط‌ با تنگناهای‌ توسعه‌ اقتصادی‌ کشور