اثر دبی سیال گرم و نانولوله کربنی-آب برعملکرد نانوسیال در تبادل‌گر حرارتی صفحه‌ای واشردار

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دکتری، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 شرکت دانش بنیان ثنا مبدل توسعه پارس

چکیده

در این مقاله به کمک فعال‌کننده سطحی سدیم دودسیل سولفات، نانولوله کربنی در سیال پایه آب پایدار گردید. نانوسیال 01/0 وزنی تهیه شده (نانولوله کربنی چندجداره-آب) در مجاور سیال گرم آب دیونیزه، در تبادل‌گر گرمایی صفحه‌ای که دارای 13 صفحه است، قرار گرفت. جهت بررسی گروه های عاملی، تجزبه و تحلیل ساختاری و ریختشناسی نانوذره از طیف‌سنج پراش انرژی پرتوایکس، طیف‌سنج مادون‌قرمز فوریه، طیف‌سنج رامان و تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری استفاده شد. اثر تغییر دبی سیال گرم و نانوسیال، بر ضریب انتقال حرارت و افت فشار نانوسیال به صورت آزمایشگاهی مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج در محدوده جریان آرام نشان دادند که بیشتر شدن دبی سیال گرم باعث افزایش ضریب کلی انتقال حرارت (% 47/53) و کاهش افت فشار نانوسیال می‌گردد که هر دو نتیجه در مبحث انتقال حرارت مطلوب است. همچنین مشخص گردید که افزایش دبی نانوسیال باعث رشد % 4/43 ضریب کلی انتقال حرارت نانوسیال می‌گردد. برای مشخص‌شدن اثر نانوسیال بر عملکرد تبادل‌گر گرمایی نسبت به حالت بدون نانوسیال (آّب-آب)، بررسی‌ها ادامه یافت و مشخص گردید افزایش دبی سیال گرم و سیال سرد به ترتیب باعث افزایش %9/22 و %3/17 می‌گردد که بیان کننده اثر مطلوب استفاده از نانولوله کربنی در دبی‌های زیاد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of hot fluid and carbon nanotube-water flow rate on the Efficiency of nanofluid on Gasketed plate heat exchanger

نویسندگان [English]

  • OMID ramezani azghandi 1
  • Mohammad Ali noparast 2
1 Ph.D. , Mech. Eng., Ferdowsi Univ. of mashhad, mashhad, Iran
2 Sana Mobadel Tose Pars company
چکیده [English]

In this paper, the Carbon nanotube was stabilized in a water-based fluid by sodium dodecyl sulfate as a surfactant. Then, hot fluid (water) was in contact with the nanofluids (carbon nanotube -weight percentage of 0. 01) on both sides of the heat exchanger plate that has 13 plates. In order to investigate the functional groups and morphology of nanoparticles, obtained by FTIR, EDX, Raman analysis, Transmission, and Scanning electron microscopes images were used. The effect of the flow rate of hot fluid and nanofluid on the heat transfer coefficient and pressure drop was analyzed experimentally. The results in the range of laminar flow showed that the heat transfer coefficient increased by the flow rate of hot fluid and nanofluid rising (53.47% and 43.4%, respectively) and decreases the pressure drop of nanofluid, which are both positive effects. Determining the effect of nanofluid on the efficiency of the heat exchanger compared to the state without nanofluid (water-water), it was found that the increase in the flow rate of hot fluid and cold fluid causes an increase of 22.9% and 17.3%, respectively. It indicates the benefit of using carbon nanotubes in high stated flow rates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon nanotube
  • Surfactant
  • Heat Transfer Coefficient
  • Heat Exchanger
  • laboratory set up