بررسی اثر معیوب بودن بر روی رفتار دینامیکی سازه هدفمند

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده هوافضا، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده هوافضا، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش اثر معیوب بودن ماده هدفمند بر روی پاسخ ارتعاشات آزاد ورق هدفمند سالم و معیوب مورد مطالعه قرار می‌گیرد. یک تابع تغییرشکل برشی هایپربولیک جدید در این مقاله ارائه شده است. تابع هایپربولیک جدید طوری انتخاب شده که با وجود دقت کافی، درجه تابع تا حدامکان کم شود تا سرعت محاسبات تا اندازه زیادی کاهش یابد. خواص مواد هدفمند با توزیع توان تابع تغییرات خواص در راستای ضخامت تغییر می‌کند. ساختار این مواد در طی فرآیند تولید نمی‌تواند کاملاً مطابق با الگوی مدنظر باشد که این موضوع منجر به تولید ماده هدفمند معیوب می‌شود. از این رو در این پژوهش، یک مدل سالم و دو نوع مدل معیوب برای تابع تغییرات خواص در نظر گرفته شده است. معادلات دیفرانسیل حاکم با استفاده از اصل همیلتون استخراج شده است. معادلات بدست آمده با استفاده از روش ناویر برای شرایط مرزی ساده حل گردید. اثرات پارامترهای مهم هندسی و مکانیکی شامل نسبت ضخامت به طول، نسبت طول به عرض و توان تابع تغییرات خواص بر روی پاسخ فرکانس طبیعی ورق هدفمند سالم و معیوب بررسی شده است. جهت اعتبارسنجی، نتایج تحلیلی بدست آمده در این پژوهش با نتایج ارائه شده در مقالات مقایسه شده ‌است و در این مقایسه تطابق خوبی حاصل گردید که نشان از صحیح بودن تئوری جدید، روند استخراج و حل معادلات است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Imperfection Effects in Dynamic Behavior of FG Strucure

نویسندگان [English]

  • Mohammad Meskini 1
  • Mostafa Livani 2
  • Mohammad Hosein Habibi 3
1 Assistant Professor, Department of Aerospace Engineering, Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology
2 Assistant Professor, Department of Aerospace Engineering, Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology
3 MS student, Department of Graduate Studies, Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology
چکیده [English]

In this study, the effect of material imperfection on the free vibration response of perfect and imperfect FG plate is studied. A new hyperbolic shear deformation function is presented in this paper. The new hyperbolic function is chosen in such a way that the degree of the function is reduced as much as possible, despite the sufficient accuracy, so that the calculation speed is greatly reduced. The properties of the FG plate varied along the thickness according to power law. The material composition in production process cannot be completely in accordance with the expected pattern, which leads to the production of imperfect FG material. The governing differential equations are derived using the Hamilton’s principle. The obtained equations were solved using the Navier method with simple boundary conditions. The effects of important geometric and mechanical parameters of perfect model and two types of imperfect model, including length to thickness ratio, length to width ratio, wave number and power-law exponent on natural frequency response of imperfect FG plate are investigated. To verification, the analytical results obtained in this study are compared with the results presented in the literature, and in this comparison, a good agreement was obtained, which shows the correctness theory, deriving and solving equations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free Vibration
  • Imperfect FGM
  • New hyperbolic theory
  • Hamilton&rsquo
  • s Principal
  • Navier method